Nápadné jevy na nebi

Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně

psáno pro Říši Hvězd, 1995, revize 1997


Obsah

Na oblohu se málokdo dívá často a soustavně. Kromě meteorologů, kteří si nebe důkladně, ale krátce prohlédnou i několikrát za hodinu, a hvězdářů, kteří vydrží hledět vzhůru i celou noc (ale většinou studují jen maličké kousky oblohy), upírají svůj zrak na oblohu snad jen milenci, básníci, snílkové - a ti ostatní, jen když se obávají deště. Na nebi se toho totiž moc neděje - po většinu času se mění jen velmi pomalu a málokdo se v takových změnách vyzná.

Občas ale postřehneme na obloze něco nápadného, čeho jsme si ještě nevšimli nebo co nás upoutalo svým pohybem či náhlým rozsvícením. Může to být něco, co dobře známe, takže se tím buď kocháme nebo skloníme hlavu zase zpět dolů, ale může to být i něco tajemného a zvláštního, a tak hledíme a snažíme se tomu přijít na kloub.

Různých jevů, trvajících zlomky sekund až hodiny a vzbuzujících značnou pozornost, lze vyjmenovat snad stovky. Některé, ty nejvzácnější a jen zřídka pozorované, zůstávají dosud tajemné i pro znalce. Jiné jsou naopak dost běžné, ale jen pro toho, kdo denní i noční nebe pozoruje často. Následující přehled má pomoci všem těm, kteří chtějí jevy na nebi lépe poznat nebo kterým dosud vrtá hlavou, co že to tehdy vlastně viděli.

Pozdravy z kosmu

Jen několik nápadných dějů má původ ,,vesmírný``. Slunce, Měsíc i hvězdy tiše a zvolna plují oblohou a jen to, co se odehrává poměrně nevysoko nad zemským povrchem, nás svou rychlou proměnou může upoutat na první pohled.

Poslové z vesmíru - meteory

Nejrychlejším astronomickým dějem je meteor. To je původem řecké slovo a znamená obecně jev v ovzduší. Astronomové tím ale rozumějí jen to, co se odehrává, když do ovzduší vlétne zvenčí kamínek, který předtím kroužil kolem Slunce. Vlétne hodně rychle, za sekundu projde dráhu alespoň jedenácti (ale případně až sedmdesáti) kilometrů. Už v řiďoučkém vzduchu sto kilometrů nad zemí se proto jeho povrch zahřeje, až začne prudce vřít a vznikající páry vydatně svítí, jak se srážejí s částicemi vzduchu. Na obloze přitom vidíme ,,padající hvězdu``. Za okamžik se ale celý kamínek vypaří a svícení je konec.

Při oné velké ,,kosmické`` rychlosti má i malý kamínek velkou energii - asi jako auto na dálnici. Ta se pak během zlomku sekundy v ovzduší rozptýlí a zčásti přemění též na světlo - není proto divu, že i páry z centimetrového kamínku na nás na zlomek sekundy mohou zasvítit jasněji než hvězdy.

Meteory se od jiných jevů poznají většinou snadno podle svého velmi krátkého trvání. Obvykle přitom na obloze mezi hvězdami rychle kus popoběhnou. Někdy se ovšem mohou pohnout jen o kousek a ne tak moc rychle - to když onen kamínek mířil skoro rovnou na nás.

Pokud ovšem nejde o kamínek, ale o pořádný kámen, může jeho zánik vyvolat meteor oslnivě jasný, třeba i jako je Měsíc, takže meteor na chvíli osvětlí krajinu kolem nás. Takový meteor může pak trvat i řadu sekund a skončit třeba až ve stratosféře, jen několik desítek kilometrů nad zemí. A pokud je onen kámen navíc i dost pevný, aby se při prudkém brzdění na konci meteoru nerozpadl, může jeho zbytek s chladnoucím povrchem spadnout nepozorovaně volným pádem až na zem - onomu vzácnému zbytku se pak říká meteorit. Vidět meteor, který mu předcházel, to se podaří málokomu - takových kamenů potkává Země mnohem méně než malých a křehkých.

I obyčejné jasné meteory mohou po sobě něco zanechat, alespoň na chvilku - na nebi může ještě chvíli svítit jejich stopa, pozměněný vzduch v oblasti, kudy prolétly. Ale stopa meteoru netrvá většinou mnohokrát déle než meteor sám.

Je-li meteor pozorován z různých míst, ležících od sebe desítky kilometrů, je možné zjistit, kudy přesně letěl ovzduším - a je-li navíc známa i jeho rychlost (např. ze speciálních fotografií), je možné vypočítat, kudy původní tělísko až do osudné srážky kroužilo sluneční soustavou. K tomu mohou pomoci i pozorování náhodných svědků, především údaj o přesném čase jevu.

Družice

Putuje-li nějaká hvězda mezi ostatními po nebi pomalu a vytrvale, nejen okamžik jako meteor, bude to nejspíše družice, obíhající kolem Země. Stejně jako meteor se přitom pohybuje přímočaře. Na rozdíl od meteoru, zářícího oblaku par vzniklého z malého rychlého tělíska, vidíme družici proto, že je osvětlená Sluncem.

Pokud se družice otáčí, může se střídavě zjasňovat a zeslabovat - a jsou i takové družice, které na nás svými lesklými rovnými plochami vrhají ,,prasátka``, takže nevidíme ,,plující`` hvězdu, ale jen jednotlivá bliknutí, jak se družice po obloze posouvá. Když však vidíme jen postupné slábnutí družice, až nám zmizí z očí, může to mít příčinu jinou - družice se dostala do stínu, Slunce jí zapadlo za okraj Země. Letí-li družice nedaleko nad námi (ale stejně alespoň dvakrát výše než meteory, alespoň dvě stě kilometrů nad zemí), pohybuje se na obloze rychlostí až dva stupně za sekundu a čím je dále, tím se její poloha mezi hvězdami mění pomaleji. Pravda, kromě toho jsou družice i různě rychlé - ty jasné mohou mít rychlosti od osmi do jedenácti kilometrů za sekundu, kdežto slaboučké, patrné jen dalekohledem, se mohou ,,plazit`` jen rychlostí několika kilometrů za sekundu (a na obloze se šinout třeba tak pomalu jako hvězdy při svém denním pohybu, protože jsou navíc v té chvíli hodně daleko).

I družice však může způsobit na nebi úplný ohňostroj, totiž jasný umělý meteor. Kdy? Přece když vlétne do zemského ovzduší. Je přitom sice pomalejší než meteory přírodní, ale protože jsou družice i jejich úlomky dost velké, bývá zánik družice velkolepý. Díky nevelké rychlosti (nepřekračující 8 km/s) a vodorovnému pohybu bývá cesta, během níž se družice vypařuje, dlouhá až stovky kilometrů a trvá desítky sekund. To už samozřejmě nevidíme družici samu, ale jen oblak svítících par, ve který se postupně proměňuje. Stejně jako v přírodních meteorech v něm svítí především páry kovů, tak jako ve výbojkách pouličního osvětlení. Zániku velké družice (nejčastěji posledního stupně nějaké nosné rakety) si někdy všimnou tisíce lidí.

Od přírodních meteorů se takové umělé meteory liší i tím, že se z hlavního tělesa družice postupně utrhávají různé části, které pak letí těsně vedle nebo ,,v závěsu`` - vidíme ,,dceřinné meteory``. (I přírodní bolidy se vzácně štěpí, ale až na samém konci.)

Hvězdy cestující a blikající

Hvězdy putují po obloze velmi zvolna, podobně jako Slunce či Měsíc. Přesto si toho pohybu někdy všimneme. Nejspíš tehdy, když velmi jasná hvězda zapadá. Nad vzdálenými stromy či mezi budovami její pohyb po obloze, stejně jako v případě zapadajícího Slunce, téměř vidíme, asi jako pohyb minutové ručičky - změnu polohy dokážeme během jedné minuty postřehnout i několikrát. A protože pohyb hvězd po nebi je pro málokoho tak samozřejmý jako pohyb Slunce, může někoho pozorování jasné plazící se hvězdy zaujmout nebo i udivit.

Nejspíše půjde o jasnou planetu (čili bludici) Venuši (Večernici či Jitřenku), mnohem jasnější než všechny stálice, či o Jupiter, kterému se též žádná stálice nevyrovná.

Kdyby totiž ona jasná hvězda nebyla planetou, ale stálicí, pak by vás totiž nízko na nebi upoutala hlavně svými rychlými proměnami. Blikala by, či pomaleji se nepravidelně rozsvěcovala a zhášela, a to navíc v každé barvě zvlášť - někdy by nám do oka zableskla červeně, jindy modře či zeleně, a jen někdy by se zaskvěla bíle. Píši záměrně ,,do oka`` - do každého oka totiž stálice bliká zvlášť, a jen někdy se její svit v obou očích shodne. Je snadné to zjistit, když poněkud zašilháte, abyste ji viděli dvojitě. Za hru světla stálic, která velmi přispívá k nádheře hvězdného nebe, může neklid vzduchu nad námi, přesněji mezi námi a danou hvězdou. Je-li hvězda nízko, je toho vzduchu víc a blikání je výraznější (a pomalejší). Hvězda osvětluje přes atmosféru zemský povrch obdobně jako Slunce dno přes rozvlněnou vodní hladinu - při průchodu atmosférou se však různé barevné složky světla chovají samostatně. A že planety tak neblikají, to souvisí s tím, že jsou na pohled (tj. úhlově) větší - dalekohled je umí ukázat již jako kotoučky, kdežto stálice zůstávají bodové. Každý bod planety bliká zvlášť a nezávisle a dohromady je proto světla pořád zhruba stejně. Je to stejný rozdíl jako mezi hovorem jednoho člověka blízko vás a davem v dálce - dav vydává nepřerývaný šum.

Známou vlastností planet je, že mezi stálicemi postupně putují - ale z jednoho večera na druhý je posunutí, až na vzácné výjimky, nepostřehnutelné. Až za týden či za měsíc si můžeme všimnout, že stálice planetu trochu předběhly nebo se naopak opozdily.

Když jsme mluvili o pohybu po obloze, vztahovali jsme jej k okolnímu zemskému povrchu. U hvězd vysoko na nebi žádnou skutečnou změnu polohy ani za deset minut nepostřehneme, protože se nemáme zrakem o co opřít. Někdy se nám však opravdu zdá, že hvězdy na nebi dost rychle putují - to se zřejmě náš zrak zachytil mraků hnaných větrem. Nepravidelný a pomalý pohyb můžeme někdy pozorovat, nevidíme-li nic než osamocenou planetu či stálici - to je důsledek zrakové iluze, zvané autokineze.

Polární záře

Polární záře u nás bohužel nebývá vidět moc často. Ale tu a tam přeci jen - zvlášť krásnou červenou viděly spousty svědků např. v pátek 17. listopadu 1989. Pokud polární záře na nebi patrná je, pak nejspíše jen jako světlejší oblast nevysoko na obloze zhruba nad severem. Může být nenápadně bělavá, může se podobat jen svitu vzdáleného města, který od obzoru nahoru slábne, ale může mít i složitou strukturu, výrazný barevný odstín a během desítek sekund se výrazně měnit.

Takový krásný světelný jev se odehrává ještě mnohem výše než meteory. Do atmosféry pronikají rychlé nabité částice, které byly před pár dny vymeteny ze Slunce a nyní obíhají velkou rychlostí po složitých křivkách v magnetickém poli Země. Částice vzduchu, na něž v úvratích svých cest narážejí, pak svítí. Zdálky pak na Zemi mohou být patrné dva prstýnky polárních září podél dvou ,,magnetických rovnoběžek``, kružnic okolo magnetických pólů. Nabitých částic létá kolem Země stále mnoho - aby však byla polární záře patrná i u nás, daleko od magnetického pólu, musí jich být ještě více a hlavně s hodně velkou energií. Polární záři můžeme také přirovnat k nějakému pozemskému zdroji světla, tentokrát ale spíše k doutnavce než k silné výbojce.

Vzhled Slunce a Měsíce

Zapadající Slunce se také mění, i když to obvykle nebývají změny, které člověka na první pohled upoutají. Klesající Slunce postupně slábne, dostává žlutý až oranžový odstín, někdy mu dokonce zbude jen světlo červené. Když je už téměř vodorovně od nás, je výrazně splácnuté, má tvar spíše bochníku než kruhu. První jev je způsoben rozptylem světla v ovzduší (červené se rozptyluje nejméně), druhý pak lomem světla (světlo se zahýbá směrem dolů tím více, čím těsněji nad povrchem Země prochází). V závěrečných minutách západu za rovinatý obzor může Slunce nabýt (díky lomu světla v různě prohřátých vrstvách ovzduší) tvaru docela hrbatého, podobného pyramidě s velkými stupni, a poslední záblesk jeho světla může být krásně zelený (to ale u nás stěží uvidíte bez dalekohledu).

Při západu (či východu, kdy vše probíhá v opačném pořadí, s tím rozdílem, že u země tehdy bývá vzduch vystydlý, takže se v něm světlo láme více) lze někdy na slabém Slunci na chvíli vidět temné body či skvrnky. Ony tam jsou déle, ale přes den, když je Slunce jasné, je bez pomůcek spatřit nemůžeme. Ovšem, jsou to sluneční skvrny, chladnější místa v horoucí atmosféře Slunce. Tak mohutné skvrny, které jsou patrné i bez pomůcek, vydrží jistě alespoň týden - mohli byste po nich pást i v dalších dnech a dokonce si všimnout i toho, že se během doby posouvají - za třináct dní přejdou z jednoho kraje Slunce až na druhý.

Vzácné úkazy trvající nejvýše několik hodin nastávají, když Měsíc Slunce zakryje (nejvýše na chvilku a podél úzkého pruhu na zemském povrchu je zakrytí úplné), nebo když se naopak dostane do stínu, který do prostoru vrhá Země (slábnutí, někdy až téměř zmizení Měsíce lze pak vidět z celé noční zemské polokoule). Lze si uvědomit, že první úkaz (,,zatmění Slunce``) vzniká při některých novoluních, kdežto druhý naopak při úplňcích (zatmění Měsíce, velmi krásný úkaz, lze v principu vidět několikrát za desetiletí).

Divy v našem ovzduší

Nápadných jevů a dějů v přízemní vrstvě ovzduší, sahající nejvýše několik desítek kilometrů nad zemský povrch, je nepřeberné množství. Nezbývá proto než se zmínit jen o některých. S jevy kosmického původu mají ale přízemní jevy společnou jednu důležitou vlastnost, kterou je dobré mít na paměti: není nijak vidět, jak je daná věc daleko či kolik metrů je velká. Jediné, co skutečně vidíme, je to, v jakém směru od nás je (tj. v kterém místě oblohy), případně jakou má úhlovou velikost - tj. jak ,,vypadá velká``, přičemž máme na mysli, jak moc se liší směry od nás např. k jejímu levému a pravému kraji, nebo k hornímu a spodnímu. Kupříkladu Měsíc vidíme velký (má úhlový průměr) půl stupně, ale že je čtyřistakrát blíže než Slunce (které vypadá stejně velké), to vidět není. Vidíme-li v noci na nebi svižně putovat nějakou ,,hvězdičku``, může to být světluška dvacet metrů, nebo družice tři sta kilometrů od nás. Prostorové vidění, při kterém vzdálenosti předmětů skutečně vnímáme, díváme-li se oběma očima, funguje ve dne do vzdálenosti nejvýše sta metrů, kdežto v noci při slabém světle to může být třeba jen deset metrů.

Letadla

Letadla a jevy, jež vyvolávají, mohou na obloze vypadat velice různě. Při západu Slunce (ale i půl hodiny po něm) může osvětlené letadlo vysoko nad námi být vidět též jen jako hvězda, přesněji jako družice - jen jasnější. Na rozdíl od družice však nemusí po nebi putovat přímočaře ani rovnoměrně. A v noci letadlo poznáme spolehlivě jen někdy, podle pozičních světel, jindy však též vidíme jen jeden jasný bod, který bez dalekohledu neodlišíme od družice Jen někdy nám po chvíli napoví jeho zvuk - startující letadlo nedaleko od nás je slyšet obvykle dobře, ale vodorovně se pohybující ,,podzvukové`` letadlo vysoko nad námi bývá zcela neslyšné. Letadla mohou mít řadu světel, i blikajících; ta navíc mohou osvětlovat lesklý trup letadla, takže může být vidět bizarní světelná skvrnka proměnlivého vzhledu. Startující tryskové letadlo ,,s forsáží`` za sebou nechává pořádně jasný ohon. Zajímavě vyhlížejí kondenzační pruhy za letadlem. Zvláště večer, když jsou jasně osvětleny Sluncem, mohou mít vzhled kometárního ohonu. U obzoru, kdy je letadlo daleko od nás, může jeho osvětlená stopa měnit polohu až za řadu minut a vyhlíží dočista kosmicky.

Balóny

Balóny vysoko v ovzduší a osvětlené Sluncem (pro nás případně již zapadlým) vypadají jako svítící body, pohybující se pomalinku podle toho, jak je žene vítr. Při velkých rozměrech či malé vzdálenosti mohou být patrné i jako plošky různého tvaru. Člověku mohou leckdy pořádně vrtat hlavou - a až pohled dostatečně velkým dalekohledem prozradí, o co jde. Meteorologické sondy nesené balónem jsou ve večerním světle jasnější než Venuše. Dalekohledem můžeme spatřit kývavý pohyb sondy pod balónem. Objekt při větším zvětšení působí úplně nezemsky, jako dvě obíhající tělesa.

Vrtulníky

Vrtulníky, opatřené případně světlomety, se mohou pohybovat v noci po nebi libovolnými směry a rychlostmi a podle toho, z které strany je vidíme a kam svítí, mohou vypadat docela různě. Spolehlivě je prozradí jen poziční světla, případně hluk - ten ale u vzdáleného vrtulníku nemusíme slyšet.

Světlice

Světlice se většinou pohybují po parabole, jako když hodíme kamenem, ale mohou se i pomalu snášet na padáčku. Pokud svítí jen během krátké rovné části své cesty, lze si je někdy splést např. s jasným meteorem.

Mraky

Mraky mají mnoho různých tvarů a podob. Jejich vzhled závisí hodně i na osvětlení - i ony mohou ,,svítit`` v záři Slunce pro nás již zapadlého. Kdo se v oblačnosti důkladně nevyzná, může být někdy vzhledem nějakého mraku dost překvapen. Některé mraky neputují se silným větrem, ale jsou spojeny s hřebenem vlny, oddělující dvě vzdušné vrstvy - mohou stát na místě, postupovat dopředu či naopak couvat. Navíc v jejich kapičkách či krystalcích mohou vznikat kouzelné světelné jevy (viz další odstavec).

Světlomety

Zcela přízračný jev může vzniknout, jezdí-li v noci po mracích (i dost průzračných, takže je jinak nevidíme) světelný kužel nějakého reflektoru. Není-li vzduch mimo mrak moc průhledný, odhalíme silný světlomet podle kužele slabě patrného i mimo nejjasnější skvrnu. Za čirého vzduchu a vrstvy mraků až ve výšce několika kilometrů mohou být světelné skvrny vidět i desítky kilometrů daleko.

Světelné kužele či jejich složité a měnící se trsy jsou dnes běžným zpestřením různých show pod širým nebem. Speciální světlomety bývají také na střechách benzínových čerpacích stanicích, a samočinně celou noc mávají po nebi silnými svazky světel. Nelekněte se jich, až budete řídit automobil v temné krajině. A pokud se leknete, pořádně majiteli pumpy vynadejte.

Halové a duhové jevy

Mnoho nádherných a bohužel málokomu známých optických jevů vzniká v různě velkých vodních kapičkách a v pravidelných ledových krystalcích.

Všeobecně známým úkazem z tohoto oboru je asi jen duha. Tu způsobuje světlo odražené v kapce do směru odchýleného o zhruba 42° od směru protilehlého Slunci. Po přeháňce můžeme proto duhu vidět, jen je-li Slunce dost nízko. Uvědomte si, že střed jejího oblouku leží naproti Slunci. Duha může proto mít tvar půlkružnice jen v době západu či východu Slunce, jindy je její oblouk kratší. Za letního poledne můžeme duhu vidět jen u vodopádu nebo při kropení zahrady - pak dokonce případně jako úplný prstenec. Slabší než tato základní duha je duha sekundární, s opačným pořadím barev a s úhlovým poloměrem o jedenáct stupňů větším (téměř 53°) - ta vzniká dvojím odrazem uvnitř kapky; oblast mezi oběma duhami je zřetelně tmavší, protože pod takovým úhlem dešťové kapky světlo vůbec neodrážejí. Kousíčky duhy vídáme vlastně i v orosené trávě či pavoučí síti. Vzácněji lze vidět gloriolu - barevný prstenec kolem vzdáleného stínu své hlavy či stínu letadla vrženého do mraků (zábavné je, že každý vidí takovou svatozář jen kolem svého stínu). Nedokonalou duhovou gloriolu kolem stínu své hlavy můžete někdy spatřit i v ranní rose na trávníku.

Méně zmiňovaným, ale daleko nejběžnějším jevem je koróna - světlý, zpravidla široký prstenec kolem Slunce či Měsíce. Těsně u Slunce bývá modrý, dále pak červenavý. Může mít i podobu tenkého prstence s krásnými duhovými barvami, na který zvenčí navazuje slabší prstenec s opačným sledem barev. Vzdálenějším útržkům koróny perleťových barev, které již nemají onu souměrnost a závisejí spíše na tloušťce oblaků, se říká irisace (,,duhovění``). Jev vzniká na kapičkách oblaků a jeho velikost a čistota barev závisí na velikosti kapiček. Jas koróny pak záleží na průzračnosti mraků. Korónu vídáme častěji kolem Měsíce, protože tehdy nejsme oslněni. Kolem Slunce se dají koróna a irisace vidět zpravidla jen s využitím tmavých filtrů, ale někdy může postačit i pohled do klidné louže.

Ještě daleko pestřejší jsou jevy, vznikající odrazem a lomem světla na drobounkých ledových krystalcích, takzvané jevy halové. Z krystalků jsou složeny nejvyšší mraky hedvábného vzhledu, cirry (řasy) a cirrostraty. Nejběžnějším jevem je halový prstenec s poloměrem 22° kolem Slunce či Měsíce a světelný sloup nad a pod zapadajícím Sluncem. Halový prstenec může být bělavý, ale může mít i pěkné duhové barvy. Ve výšce Slunce mohou k prstenci přiléhat světlé skvrny, tzv. vedlejší slunce. Takové vedlejší slunce může být vidět i samostatně na kousku cirru a být překvapivě jasné - schováte-li se před pravým Sluncem do stínu, můžete někdy uvidět svůj stín od slunce vedlejšího. Všemi třemi slunci pak může procházet horizontální kružnice s poloměrem tím menším, čím je Slunce výše na nebi (je to vlastně rovnoběžka s obzorem). Vzácněji lze spatřit na skutečném či myšleném prodloužení této čáry (mně se to ještě nepovedlo) i čtyři další vedlejší slunce 46° a 120° vlevo a vpravo od pravého Slunce. Shora může k malému halu přiléhat opačně prohnutá čára, takže někdy bývá vidět jen duhový proužek 22° nad Sluncem. Nejčistší barvy má cirkumzenitální prstenec, tedy ,,duha`` kolem nadhlavníku. Vzácné je u nás velké halo - prstenec s poloměrem 46° kolem Slunce.

Halových jevů je ještě více a putují-li vhodné mraky oblohou, může člověk zahlédnout překvapující ,,svítící objekty``, které jsou vlastně jen jejich útržky. Přesné vysvětlení duhových a halových jevů není tak docela jednoduché, avšak existuje a zájemce znalý optiky jim může při troše námahy porozumět.

Kulové blesky a jiné vzácnosti

Na rozdíl od výše zmíněných jevů se v případě kulových blesků již dostáváme na půdu neznáma a tajemna. Existence kulových blesků nevyplývá z žádných jednoduchých fyzikálních úvah, je tedy těžké studovat je teoreticky a vzhledem k jejich vzácnosti je nelze důkladně studovat ani pozorováním. Jedinou cestou studia velmi vzácných jevů je sbírání informací od náhodných pozorovatelů. To je ovšem velmi mnoho práce, která nezaručuje brzký úspěch. Navíc není někdy jasné, jaké informace je potřeba od svědků vlastně získat. S pokračujícím rozvojem informační techniky se však i taková možnost stává zvolna reálnou - ostatně řada omezených pokusů, někdy i vědeckého rázu, se uskutečnila již v minulosti.

Pro jevy, jejichž podstatou si pozorovatel není jist, existuje populární označení UFO - Unidentified Flying Object, neidentifikovaný létající předmět. Je vidět, že toto označení vzniklo z touhy vidět v některých jevech nějaká záhadná letadla. Předsudek je vidět ve slově létající (o mracích se tak nevyjadřujeme, i když některé mají dokonalou podobu disku), a koneckonců i předmět (světelná skvrna na nebi, jako je vedlejší slunce, je předmětem právě tak málo jako duha). Šlo by užít méně předpojaté zkratkové slovo, např. ,,UPS`` (Unidentified Phenomenon in the Sky, neidentifikovaný jev na obloze), ale to se jistě nevžije, už proto, že se to špatně vyslovuje. Předpojatost obvyklého označení můžeme zastřít, když z něj učiníme obyčejné slovo psané malými písmeny - když budeme mluvit o prostě o ufech (skloňuj dle vzoru město). Pochopitelně, že neidentifikovanost uf je subjektivní - znalec oblohy by možná rychle poznal, o co přesně jde, kdyby to sám viděl (a měl případně na pomoc triedr).

Pozoruhodné ufo vidělo mnoho lidí v Evropě průzračného pozdního večera 3. května 1994. Nejprve vypadalo jako falešná přebytečná Večernice třicet stupňů od té pravé a trochu výš, a pak rostlo a sláblo jako souměrná skvrna podoby šipky či anděla s vodorovnou osou. V dalekohledu bylo ufo již od začátku (od půl desáté) opatřeno špicí mířící vpravo, za kterou byly dvě silnější zadní a dvě slabší přední průsvitné perutě (stáčející se až před špici) - ztrácející se skvrna zabírala nakonec kolem půlnoci dobrých pět stupňů. Za skvrnou prošla jasná hvězdokupa kolem Mirfaku (kterou můžeme nazývat Perseus stejně jako souhvězdí, kde leží), která se po obloze pohybovala o dost rychleji než záhadná skvrna (hvězdy šly doprava dolů, skvrna lezla vpravo vzhůru). O co mohlo jít? Jen jedno vysvětlení se mi ten večer nezdálo vyloučené: že jde o látku vypuštěnou z nějaké vysoko letící družice, tedy o umělou kometu, která je oběžnicí Země. Pozorování z jiných míst Česka a Slovenska, a pak i odjinud z Evropy, skutečně ukázalo, že oblak byl daleko mnoho tisíc kilometrů. A do týdne jsme (díky dotazu ing. Jana Kučery poslanému do jedné diskusní skupiny v Internetu) věděli i o kterou družici šlo: byla to raketa Centaur, která na trajektorii s apogeem vysoko nad severními oblastmi Země vynesla americkou vojenskou sondu (z nízké kruhové trajektorie, na kterou ji to odpoledne vytáhla raketa Titan IV). Po skončení své úlohy vypustil Kentaur zbylé pohonné látky - to požadují předpisy, aby se předešlo explozi rakety a vzniku úlomků. Ufo tak pro nás zemřelo, ale vzpomínka na něj se stala ještě úchvatnější: sledovali jsme tehdy pestré kosmické představení odehrávající se desítky tisíc kilometrů od nás!

Sběr informací o vzácných jevech

I velmi jasné meteory spadají do kategorie takových vzácných jevů. Pro jejich studium existuje ve střední Evropě síť fotografických komor, sledujících za jasných nocí celou oblohu. Přesto jsou cenná i pozorování náhodných svědků. V tomto případě jde především o přesný čas, ale v případě špatného počasí, kdy nad některými z komor mohly být mraky, anebo za soumraku či dokonce přes den, i o co nejpřesnější údaje o trajektorii bolidu po obloze. Jasné meteory mohou být doprovázeny i ,,elektrofonickými`` zvukovými efekty, vznikajícími až v okolí pozorovatele pod vlivem elektromagnetických vln od meteoru - ty jsou zvláště zajímavé a kromě jejich přesného popisu je potřeba znát i přesnou situaci v okolí, včetně případných vlasů, vousů či čepice pozorovatele. Písemnou zprávu o pozorování každého bolidu, meteoru výrazně jasnějšího než jasné hvězdy, uvítá Společnost pro meziplanetární hmotu (doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno), která ji pak též postoupí příslušnému světovému centru. Přesný čas a přibližnou polohu jasného bolidu sdělte prosím obratem též hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR, 251 65 Ondřejov.

Pokud jste na pochybách, zda šlo opravdu o meteor, ať již přírodní nebo umělý (zánik družice), nevadí; zprávu rozhodně pošlete. Kritéria, zda mohlo jít o meteor, jsou jen dvě: muselo jít o světelný bod pohybující se přímočaře (i když laikovi může příslušná čára na nebi připadat někdy mírně zakřivená) a plynule, a nemohl trvat moc dlouho - pokud nepřeběhl téměř po celé obloze, musel trvat méně než jednu minutu.

Co ale s ufy, u kterých se člověk rozhodne, že o jasný meteor určitě nešlo, ale které byly neméně pozoruhodné a možná ještě vzácnější - a v každém případě (pro vás) záhadné? Kam poslat popis jejich pozorování tak, aby člověk pomohl současným a budoucím badatelům a měl i naději, že mu někdo prozradí, o co nejspíše šlo? To je již tři roky jasné - pošlete své pozorování na adresu Projekt Záře, Kociánova 7, 155 00 Praha 5. Pana Vladimíra Šišku, vedoucího tohoto ambiciózního projektu sběru a třídění údajů o všech možných ufech, můžete zastihnout také telefonicky na pražských číslech 79 81 17 31, 66 03 55 51, 56 19 213. Vaše zpráva by měla obsahovat přesný čas (od roku až po sekundy) spatření jevu i okamžiky jednotlivých dalších fází, polohy na obloze (skicu hvězdného nebe, údaje o úhlové výšce a azimutu, nebo alespoň úhlové vzdálenosti od předmětů na obzoru), úhlové rozměry jevu a samozřejmě i vaši přesnou polohu. Budou-li ke stejnému ufu existovat podobně podrobná pozorování z jiných míst, může jednoduchá triangulace umožnit jeho identifikaci, nebo naopak (tím lépe) zdůraznit jeho záhadnost.

Popis obrázků:

oblak pohonných látek vypuštěných z rakety Centaur večer dne 3. května 1995. V okamžiku prvního snímku (kolem 22 h) byl velký necelý jeden stupeň, obrázek zahrnuje oblast velkou asi 3°×4°. Jasná hvězda je kappa (27) Persei. Je vidět, že se šipkovitá skvrna během asi čtyřminutové expozice pevnou kamerou posunula doprava nahoru o téměř stejně velký kus jako hvězdy doprava dolů. Od špice se předtím oddělil hrot, který se během expozice dále vzdálil a zeslábl. Na dalším snímku pořízeném o čtvrt hodiny později je nejjasnější hvězda (u levého okraje) 36 Persei a dobře jsou patrné všechny hvězdy do osmé velikosti. Během tříminutové expozice se oblak posunul jen o kousek doprava doprava nahoru. Hrany tří jeho křídel se přitom na snímku rozmazaly, přibližně ostrá zůstala jen ,,náběžná hrana`` pravé zadní perutě. Z brněnské hvězdárny fotografovala dvojice Jiří Soukup a Karel Křen objektivem Telemegor 5,5/400 Zenitem 11 na emulzi Konica 36°DIN.

Jazyková poznámka:

V textu užívám slovo hvězda pro jakýkoliv světelný bod na obloze. Většina hvězd se po obloze na první pohled nepohybuje a patří mezi stálice (mapa, která zachycuje nějakou část hvězdného nebe, platí výrazně déle než jeden lidský život), některé jasné hvězdy jsou ale planety (jejich polohy ve hvězdné mapě by bylo nutno každých pár dní opravovat). Na první pohled od stálic a planet neodlišíme často ani hvězdu-družici, jak dobře víme, když se snažíme najít nějakou, na níž nás někdo upozornil: aby ji prozradil její pohyb, musíme se do dané oblasti chvíli dívat. Jedinou kategorií hvězd, které téměř vždy odlišíme od ostatních již během zlomku sekundy, jsou meteory.

Astrofyzikální pojem hvězda, označující horké těleso, v textu neužívám. Stojí za zmínku, že většina stálic nejsou (astrofyzikální) hvězdy, ale alespoň dvojice takových hvězd-těles, případně zahrnující i plynné proudy a disky různě horkého plynu. Stálice Mizar je čtveřicí hvězd.

Pozn. autora redakci:

do textu jsem přidal (na konec části Kulové blesky a jiné vzácnosti) povídání o ufu ze 3. května 1994, ke kterému přikládám i fota; těsně předtím zavádím slovo ,,ufo``.

Na konci je jazyková poznámka hvězdách, která může sloužit jen redakci, lze ji ale i uveřejnit. Vzhledem k názvu časopisu je docela relevantní: Říše hvězd skutečně zahrnuje i meteory a různé věci ve sluneční soustavě (ostatně i slabé komety vypadají často jako hvězdy).

Obrázky stojí zato zveřejnit nejvýše dva - ten s odděleným hrotem oblaku a jeden ze dvou dalších - buď ten tmavší nebo ten trošku pozdější světlejší (pozor, časy na jejich rubu jsou zmatené!).

Autoři obrázků: Karel Křen, Modřická 110, 619 00 Brno, tel. 30 32 21, r.č. 740403/3791 Jiří Soukup, Lužova 9, 613 00 Brno, tel. 57 27 83, rod. č. 740718/3828

R01-544

revidováno 1997-11-28. J.H.

About this document ...

Nápadné jevy na nebi

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.48)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -init_file /home/hollan/cslatex/.l2h_cz-i_alone jevy.tex

The translation was initiated by Jan Hollan on 2003-07-25

hollan@ped.muni.cz (english / česky, raději než ,,cesky``)