Montáž GS 280

Pro testování použito vybavení:

1) Reflektor MAK 150 (f = 1800, 1:12)

2) Web kamera Philips ToUcam PCVC840K (chip: 640x480, 4.6 mm x 3.97 mm, velikost pixelu: 7.2 um x 8.3 um)

V optickém systému odpovídalo 0.8 arcsec/pixel

3) K dispozici byl pár krokových motorů s elektronikou. Testování probíhalo pro oba motory samostatně, včetně kombinace elektronických ovladačů.

První měření probíhalo po dobu 1731s. Délka měření byla limitována dobou, kdy měřená hvězda již opustí plošku chipu. Výsledky jsou uvedeny v grafech níže. Měřená hvězda se nacházela na deklinaci +15o 40'. Jednu otáčka šneku vychází přibližně na 560s.

Test č. 1:

Na tomto grafu jsou vynesena originální naměřená data. Osa x je čas v s, osa y jsou přímo pozice v pixelech na chipu od počátku sledování.

Test č. 2:

Při tomto testu byl vyměněn motor i elektronický ovladač. Hvězda i další podmínky byly stejné jako při testu č. 1. Doba registrace byla pouze 911s, protože hvězda nebyla na počátku měření optimálně umístěna na chipu kamery. Výsledky tohoto experimentu jsou podobné jako v předcházejícím případě. Tento test byl prováděn ve stejné konfiguraci jako test č. 1. Pouze zde byla snaha o maximální dobu registrace hvězdy optimálním umístěním na chip.

Křivka záznamu surových dat, popis os stejný jako u testu č. 1.

Test č. 3.

V tomto testu jsem ponechal naprosto stejnou konfiguraci jako v případě testu č. 2, pouze byla hvězda registrována po nejdelší čas, plných 2608s (téměř 44min). Také v tomto případě byla potvrzena jedna otáčka šneku na 560s, ale analýza ukázala i několik dalších možných period. To znamená, že špičky na křivce periodické chyby nejsou vždy stejně vysoké a pro hlubší analýzu by to chtělo ještě delší čas měření.

Křivka záznamu surových dat, popis os stejný jako u testu č. 1.

Test č. 4.

V tomto testu jsem zkusil prohodit ovládací elektroniku mezi motory. Krokový motor zůstal B, ale ovládací elektronika byla použita z konfigurace testu č. 1. Kvůli zapadající testovací hvězdě z testů 1-3, byla však zvolena jiná hvězda s deklinaci +25o. Test byl prováděn po dobu 1817s. Ukazuje se, že při déle trvajících testech mají některé špičky na P.E. křivce vyšší maxima, což v konečném důsledku zvyšuje i hodnotu výsledné periodické chyby. V "dlouhodobých" testech č. 3. a 4. proto vychází maximální hodnota kladné odchylky periodické chyby přes 50".

Křivka záznamu surových dat, popis os stejný jako u testu č. 1.

Závěr:

Testování ukázalo, že periodická chyba chyba montáže se pohybuje průměrně v rozsahu +49"/-35", tedy přibližně +/- 40". Chod obou krokových motorů se během všech testů rovnoměrně zpožďoval rychlostí 15"/min. Hodnota zpožďování nebyla  závislá na použitém krokovém motoru ani řídící elektronice. S prodlužující dobou sledování hvězdy se ukazuje, že některá maxima periodické chyby mohou dosahovat i více než 50" v kladné odchylce.

Montáž je vhodná pro delší expozice bez pointace s objektivy do 100mm (myšleno expozice 5 až 10 minut). Lze ji použít pro objektivy až do ohniskové vzdálenosti asi 300mm, ale v tom případě se expozice musí pohybovat kolem 30s-60s. Ale ani v tom případě není zaručeno, že všechny snímky budou mít hvězdy přesně bodové.

Literatura:

KOZMOS 2001/1, str. 27  Kamenický,J.: Představení montáže GS.