HST DOKONČUJE OSM LET MĚŘENÍ ROZPÍNÁNÍ VESMÍRU
Danald Savage, Headquarters, Washington, DC
Nancy Neal, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD
Ray Villard, Space Telescope Science Institute, MD

Tým, který pracuje s HST oznámil, že dokončuje přesné měření vzdálenosti vzdálených galaxií, které je nutné k určení stáří a velikosti vesmíru.  "Před prací HST teleskopu nemohli astronomové rozhodnout je-li vesmír 10 miliard nebo 20 miliard let stár," řekl vedoucí týmu Wendy Freedman z Observatories of the Carnegie Institution of Washington. "Velikostní stupnice rozměru vesmíru měla tak velký rozptyl, že nebylo možno s jistotou zodpovědět základní otázky o původu a stáří vesmíru. V poslední době se ale situace změnila. Nyní můžeme s daleko větší přesností určit obraz vesmíru, jeho vývoj a osud."
Na základě přesné měřící techniky tým určil poměr rozpínavosti vesmíru, tzv. Hubbleovu konstantu. Určení velikosti Hubbleovy konstanty bylo jedním ze tří cílů pro HST teleskop při vypuštění v roce 1990.

V uplynulých 70 letech astronomové hledali přesné určení Hubbleovy konstanty od dob Edwina Hubbleho, který jako první zjistil, že rychlost vzdalování galaxií ve vesmíru je úměrná jejich vzdálenosti, jinými slovy řečeno, čím je objekt vzdálenější, tím se vzdaluje větší rychlostí. Tato přímá úměrnost je závislá na určení Hubbleovy konstanty. Po mnoho let před vypuštěním HST se hodnota Hubbleovy konstanty pohybovala v rozmezí 50 až 100  km za sekundu na megaparsec.
Tým HST určil, že Hubbleova konstanta má hodnotu 70 km/sec/mpc s chybou 10 procent. "Pravda je nalezena a my jsme byli při tom," řekl Dr. Robert Kirshner z Harvard University. "Desetiprocentní chyba je již značný pokrok v určení přesnosti Hubbleovy konstanty," dodává Robert Kennicutt z University of Arizona, zástupce vedoucího týmu.

Tým použil HST teleskopu k pozorování 18 galaxií, které jsou od nás vzdáleny 65 miliónů světelných let. Astronomové při této práci objevili 800 Cefeid, proměnných hvězd, které slouží k určení vzdálenosti objektu. Na základě rozložení Cefeid se dá určit poměrně přesně vzdálenost objektu ve vesmíru. Tým použil tyto Cefeidy ke kalibraci různých jiných metod pro měření vzdálenosti.
"Naše výsledky jsou odkazem Hubbleova dalekohledu toho, který bude užíván v různých modifikacích i v budoucnosti," řekl Jeremy Mould z Australian National University, který je také zástupcem vedoucího týmu, který prováděl měření Hubbleovy konstanty pomocí HST.
Na základě kombinace měření Hubbleovy konstanty s odhady hustoty vesmíru tým rozhodl, že vesmír je přibližně starý 12 miliard let, což koresponduje s věkem nejstarších hvězd. Vědci zdůrazňují, že odhad stáří vesmíru je pravdivý za předpokladu, že ve vesmíru je tzv. "kritická hustota materiálu", která je vyvážením mezi navždy rozpínajícím se vesmírem a vesmírem, který se má zhroutit.

Stáří vesmíru je vypočteno s pomocí expanzní rychlosti určené na základě přesných měření vzdálenosti a dále na zjištění, zda se ve vesmíru pozoruje zrychlování nabo zpomalování dané existencí látky pozorované ve vesmíru. Expanzní rychlost určuje, jestli vesmír potřeboval k dnešní velikosti méně času a pak je mladší, než jestliže expandoval pomaleji.

HST tým tvoří mezinárodní skupina 27 astronomů z 13 různých institucí v USA i jinde na světě.

(podle relace NASA 99-65 z 25.5.1999 připravil PH)