OPRAVA JASNOSTI O VLIV ATMOSFÉRICKÉ
EXTINKCE

  Zejména při určování jasnosti jasných okem viditelných
proměnných hvězd jsme nuceni používat i poměrně vzdálené hvězdy
jako srovnávací. Tyto se však většinou nachází v rozdílné výšce
nad obzorem nežli proměnná hvězda. Hraje zde tedy vliv tzv.
atmosférická extinkce.
Světlo hvězd je zeslabeno atmosférou Země tím víc, čím delší
dráhu atmosférou proletí. V malých výškách  nad  obzorem
(řekněme od 30 stupňů níž) se tento jev již  projevuje
v nezanedbatelné míře i pro vizuální pozorování. Vliv různě
velkého zeslabení světla srovnávacích hvězd a hvězdy proměnné
lze snížit tím, že se budeme snažit používat srovnávací hvězdy
ve stejné výšce nad obzorem jako je proměnná. Ale takových
hvězd nemusí být vždy dostatek (např u alfy Orionis téměř nikdy
nebude). Nezbývá nám tedy nic jiného, než jasnosti srovnávacích
hvězd i proměnné o vliv extinkce opravit. Postupovat lze
následovně. Nejprve určíme výšku použitých srovnávacích hvězd
a proměnné nad obzorem (např. pomocí známé velikosti zorného
pole triedru nebo ještě lépe výpočtem). Poté si vybereme buď
některé z použitých srovnávacích hvězd nebo jiné okem viditelné
hvězdy nacházející se v podobné výšce nad  obzorem jako
použité srovnávací hvězdy a proměnná. Nejlepší je  požít
i hvězdu, která je výrazně výš a pokud možno i níž než hvězdy
srovnávací i proměnná. I u těchto hvězd určíme jejich výšku
nad obzorem. V dalším kroku postupně srovnáváme jasnost takto
vybraných  hvězd s hvězdami nacházejícími se v okolí zenitu
(stačí do 20 stupňů od něj; zde je rozdíl extinkce oproti
zenitu zanedbatelný) až pro všechny vybrané hvězdy určíme jak
se nám jeví jasné oproti hvězdám nacházejícím se poblíž zenitu.
Další fáze se týká zpracování a tudíž ji můžeme dělat doma.
Nejprve si najdeme jasnosti všech použitých hvězd (nejlépe
v katalogu HIPPARCOS nebo TYCHO) a určíme o kolik se nám každá
hvězda jevila slabší oproti údaji v katalogu (pro hvězdy poblíž
zenitu budeme předpokládat rozdíl  nulový a proto jejich
katalogové jasnosti V použijeme jako základ pro výpočet hodnoty
zeslabení ostatních hvězd). Až tento údaj zjistíme u všech
hvězd, vyneseme závislost zeslabení světla hvězd na jejich
výšce nad obzorem. Po proložení vynesených bodů  křivkou
zjistíme pomocí známých výšek srovnávacích hvězd a proměnné
vliv extinkce (jejich zeslabení) na jejich jasnost. Toto
odpovídající zeslabení  potom  přičteme k  jasnosti každé
srovnávací hvězdy uvedené v katalogu abychom zjistili, jak
jasné se nám ve skutečnosti srovnávací hvězdy jevily. A právě
tyto jasnosti použijeme pro určení jasnosti proměnné. Jasnost
proměnné, kterou by měla bez vlivu extinkce (tu potom dále
uvádíme jako  výslednou) určíme odečtením  vlivu extinkce
(zeslabení) na  její jasnost. Tento postup je vhodný použít
několikrát v různých  podmínkách (při  různě "zaprášené"
atmosféře). Tím získáme několik průběhů extinkce v různých
podmínkách.  Později bude  stačit již  jen  určit  výšky
srovnávacích hvězd a proměnné nad obzorem a provést kompletní
postup jen pro řekněme 2-3 hvězdy a podle pro ně pozorováním
zjištěných hodnot extinkce najít vhodnou extinkční  křivku
(na které "sedí" nejlépe) a z ní určit vliv extinkce při tomto
pozorování. Pokud se vám zdá tento postup příliš pracný, budiž
vám povzbuzením to, že získáte velice  spolehlivé údaje,
ze kterých bude možné určit skutečné chování proměnné hvězdy.
  Možná někdo namítne, že atmosférickou extinkci je možné
vypočítat podle vztahu EXT=k*1/sin H, kde EXT je extinkce,
 H je výška hvězdy nad ideálním obzorem a k je tzv. extinkční
koeficient, který udává hodnotu extinkce na jednu vzdušnou
hmotu, tedy  skutečné zeslabení hvězdy v zenitu a ten je
v různých nocích  různý (podle toho jak moc je zaprášená
atmosféra) a tedy bez jeho znalosti nemůžeme skutečné hodnoty
extinkce vypočítat. Pro úplnost uvádím, že samozřejmě při
těchto postupech zanedbáváme tzv. barevnou extinkci (atmosféra
pohlcuje různé barvy světla různě). Pro přesnost vizuálních
pozorování je výše uvedený postup dostačující. Na závěr ještě
jedno doporučení - pokud je některá srovnávací hvězda níž než
asi 10 až 15 stupňů nad obzorem, je lepší ji nepoužít a pokud
je takto nízko samotná proměnná hvězda, je ve většině případů
lepší se o určení její jasnosti nesnažit. To platí zejména
u alfy Orionis, která má amplitudu světelných změn menší než
1 magnituda a odhad jasnosti s chybou větší než řekněme
0.2 magnitudy výsledné světelné křivce spíše uškodí než pomůže.


PRAKTICKÝ PŘÍKLAD SESTROJENÍ EXTINKČNÍ KŘIVKY

Získané pozorování (odhady):

A2B   
A2C, C0B
A2D, B0D
A2E, B0E
A0F, F3B
J4G, G4A
J3H, H6A
J1I, I7A

Hvězdy A, B a J jsou hvězdy poblíž zenitu (V=Vpoz), tedy jsou
oproti hvězdám v zenitu extinkcí ovlivněny jen minimálně
(méně než o 0,01 mag) a použijeme je  tedy  pro  určení
pozorovaných jasností Vpoz pro hvězdy C, D, E, F, G, H a I.  

V následující tabulce jsou tyto údaje: Označ. je označení
hvězdy, H je její výška nad ideálním obzorem v čase pozorování
uvedená ve stupních, V je jasnost hvězdy zjištěná z katalogu
(nejlépe HIPPARCOS nebo TYCHO), Vpoz je námi pozorovaná jasnost
hvězdy určená interpolačním vztahem z našich odhadů a konečně
EXT námi určená atmosférická extinkce v dané výšce nad obzorem;
EXT=Vpoz-V . Hodnoty v posledních  třech  sloupcích  jsou
v magnitudách.                         

Označ.  H   V    Vpoz    EXT
 A   80  4.10   4.10   0.00
 B   77  4.31   4.31   0.00
 C   43  4.22   4.31   0.09
 D   32  4.01   4.31   0.30
 E   27  3.97   4.31   0.34
 F   21  3.56   4.10   0.54
 G   14  2.79   3.69   0.90
 H   12  2.49   3.55   1.06
 I   10  2.05   3.38   1.33
 J   79  3.28   3.28   0.00

Nyní sestrojíme extinkční křivku pro tuto noc vynesením hodnot
výšky H na jednu osu a odpovídajících hodnot extinkce EXT
na druhou osu a body proložíme křivkou, jejíž průběh odpovídá
v ideálním případě funkci EXT=k*1/sin H-k (hodnota koeficientu 
k je v běžných podmínkách v rozsahu 0.25 až 0.5).       


OPRAVA KONKRÉTNÍHO POZOROVÁNÍ O VLIV ATMOSFÉRICKÉ EXTINKCE 

Získané pozorování (odhady):

beta ORI 3 VAR
VAR 3 alfa TAU
VAR 6.5 beta GEM

VAR je proměnná (alfa Orionis); beta ORI, alfa TAU a beta GEM
jsou použité srovnávací hvězdy a čísla udávají počet odhadních
stupňů mezi proměnnou a srovnávací hvězdou.          

Údaje v následující tabulce mají stejný tvar a význam jako
v předešlé tabulce.                      

Označ.   H   V    Vpoz    EXT
VAR    46   ?     ?    0.11
beta ORI  29  0.12   0.42   0.30
alfa TAU  50  0.85   0.94   0.09
beta GEM  47  1.14   1.25   0.11

Z extinkční křivky, kterou jsme sestrojili v předešlém kroku,
zjistíme hodnoty atmosférické extinkce pro všechny hvězdy
použité v pozorování (hodnotu extinkce udává průsečík výšky
hvězdy nad obzorem s extinkční křivkou), samozřejmě včetně
proměnné VAR. Hodnoty Vpoz vypočítáme ze vztahu Vpoz=V+EXT .

Zbývají nám tedy již jen 2 neznámé - Vpoz a V pro proměnnou VAR.
Nejprve musíme určit Vpoz a to nejlépe metodou nejmenších
čtverců. Pro tento výpočet (nebo pro graf z něhož určíme Vpoz
pro VAR) použijeme samozřejmě  hodnoty Vpoz pro  všechny
srovnávací hvězdy.  V  tomto  případě  vychází  pro  VAR 
Vpoz=0.68 magnitudy .
Tento výsledek je ale pořád ovlivněný atmosférickou extinkcí.
Výslednou jasnost V zjistíme následujícím výpočtem: V=Vpoz-EXT.
V tomto případě tedy V=0.68-0.11=0.57 magnitudy .

Výsledek V=0.57 magnitudy je již konečný a vhodný k publikaci
jako jasnost alfy Orionis opravená o vliv atmosférické extinkce. 

A nakonec slíbený prográmek , který tohle všechno udělá za Vás.

K. H.Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 25.10.1999
E-mail: xplsek01@stud.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz