NÁVOD NA POZOROVÁNÍ KOMET

  Pozorování, při kterém určíte jasnost komety,  přinese
potěchu a užitek nejen vám, ale pokud bude pečlivě provedeno
i profesionálům.  Kromě  hvězdné  velikosti přitom můžete
odhadnout také její úhlový průměr a délku ohonu.        
  Komety se nechovají vždy stejným způsobem. Některé se
zjasňují či slábnou v závislosti na změnách vzdálenosti od
Slunce a Země rychleji nebo naopak pomaleji než je obvyklé.
Některé dokonce čas od času "vybuchují". Zaznamenání výrazného
zjasnění je potom  neocenitelnou  pomocí  pro  astronomy-
-profesionály, protože je často předzvěstí rozpadu  jádra
(nedávno   předvedla   takový   rozpad  např.  kometa
73P/Schwassmann-Wachmann 3).  Z odhadů  jasnosti lze určit
i absolutní hvězdnou velikost komety a další fotometrické
parametry, což umožňuje porovnání komet navzájem.       
  Možná se vám zdá  divné, že by v době širokého rozšíření CCD
kamer a výkonné výpočetní techniky měli profesionálové zájem
o pozorování získané vizuálně amatéry, ale je to skutečně tak.
Profesionální astronomové  nemají možnost dostatečně často
určovat jasnosti právě pozorovatelných komet; zaměřují se
hlavně na spektroskopická  a astrometrická  měření. Snímky
pořizované pro měření přesných poloh se ale na určování celkové
hvězdné velikosti komy vůbec nehodí. Případy, kdy je kometa ve
skutečnosti i pětkrát jasnější než udávají výsledky získané ze
CCD snímků nejsou výjimkou. Odhadování jasnosti komet je ale
složitější než určování jasnosti třeba u proměnných hvězd.   
  Pokud totiž chcete kometu porovnávat s hvězdami, musíte
z nich udělat podobné mlhavé skvrnky: zaostřený dalekohled
rozostříte a porovnáte rozostřené obrazy hvězd s obrazem
komety. To je princip všech metod používaných při určování
celkové jasnosti komy. Nejčastěji používané jsou přitom tři
metody:                            

Morrisova metoda                    

  Komu rozostříte natolik, aby získala přibližně stejný jas po
celé viditelné ploše. Zapamatujete si velikost a jas rozostřené
komy. Rozostříte srovnávací hvězdy tak, aby měly stejnou
úhlovou velikost jako zapamatovaný obraz rozostřené komety
a porovnáte jas rozostřených hvězd se zapamatovaným jasem
rozostřené komety. Použití Morrisovy metody lze doporučit,
přestože nedává výrazně lepší výsledky než následující dvě
metody. Pro velké komety se silnou centrální kondenzací je
jedinou použitelnou metodou.                  

Bobrovnikoffova metoda                 

  Dalekohled  je  rozostřen  natolik,  aby  měla  kometa
a srovnávací hvězdy  podobnou  velikost.  Porovnávají  se
rozostřené  obrazy  hvězd s rozostřeným  obrazem  komety.
Srovnávací hvězdy vypadají podobně jako kometa, ale ta je vždy
poněkud větší (zaostřená kometa má  určitou úhlovou velikost,
kdežto hvězdy jsou bodové). Metoda dává velmi dobré výsledky
pro komety s malým rozměrem komy, které jsou v použitém
dalekohledu snadno viditelné (nesmí být příliš blízko hranice
viditelnosti, jinak by při rozostřování obraz komety zmizel).
Není naprosto použitelná u komet s velkým rozměrem komy,
protože byste její jasnost silně podcenili.          

Sidgwickova metoda                   

  Zapamatujte si zaostřený obraz komety a porovnejte ho
s obrazy hvězd rozostřenými natolik, aby měly stejnou velikost
jako zaostřený obraz komety. Problémem je, že tato metoda
"nevyhlazuje" profil povrchového jasu komy, a pozorovatel tak
musí rozhodnout, jaký je "průměrný" povrchový jas. Dává  dobré
výsledky u slabých komet s malým centrálním zjasněním. U komet,
které jsou na hranici viditelnosti, je jedinou použitelnou
metodou; u komet s výrazným jádrem naproti tomu použitelná
není.                             
  Mezi těmito metodami nelze rozhodnout, která dává nejlepší
výsledky. Spíše je třeba volit případ od případu, podle rozměru
komety, její viditelnosti v použitém  přístroji,  profilu
plošného jasu nebo hustoty hvězd v pozadí (v Mléčné dráze lze
Bobrovnikoffovu metodu jen obtížně aplikovat). U velmi malých
komet se Morrisova metoda blíží metodě Bobrovnikoffově, pro
zcela difůzní komety bez jádra se naopak stává  metodou
Sidgwickovou. Nejčastěji používaná je Morrisova metoda.    

Samotný odhad jasnosti komety by měl být proveden porovnáním
alespoň se čtyřmi srovnávacími hvězdami (dvěmi slabšími a dvěmi
jasnějšími), které se nacházejí co nejblíže u komety a pokud
možno ve stejné výšce nad obzorem. Při porovnávání přejíždějte
zrakem mezi rozostřenou kometou a rozostřenou  srovnávací
hvězdou  (u  Bobrovnikoffovy  metody)  nebo  porovnávejte
zapamatovaný střední jas komy se středním jasem rozostřených
hvězd (u Sidgwickovy a Morrisovy metody).           
  K vyjádření rozdílu se používají tzv. Argelanderovy stupně,
kterých je celkem pět (v zápise odhadu se obvykle odhadovaný
objekt značí v a srovnávací hvězdy písmeny velké abecedy).   

A 4 v  A je na první pohled výrazně jasnější než v      
A 3 v  A je na první pohled jasnější než v          
A 2 v  A se zdá být jasnější než v skoro při každém pohledu,
     jen málokdy se zdá, že jasnosti obou objektů jsou 
     stejné                        
A 1 v  při některém pohledu se zdá být A jasnější než v, při
     některém v jasnější než A, ale častěji je A jasnější
     než v                         
A 0 v  při některém pohledu se zdá být A jasnější než v, při
     některém v jasnější než A, nejčastěji se ale jeví A
     stejně jasné jako v                  

Analogická definice platí pro odhady, kdy se v jeví jasnější
než A. Vhodným postupem (např. graficky nebo metodou nejmenších
čtverců) lze z těchto odhadů určit jasnost komety. Nejistota
bude tím menší, čím více srovnávacích hvězd použijete. Výsledná
jasnost komety se udává s přesností na desetinu magnitudy.
Hvězdné  velikosti srovnávacích hvězd najdete v  některém
z vhodných katalogů (např.  HIPPARCOS, TYCHO, TYCHO INPUT
CATALOGUE, GSC).                        


  Zejména při určování jasnosti jasných okem viditelných komet
jsme nuceni používat i poměrně vzdálené hvězdy jako srovn vací.
Tyto se však většinou nachází v rozdílné výšce nad obzorem
nežli kometa. Hraje zde tedy vliv tzv. atmosférická extinkce.
Světlo hvězd je zeslabeno atmosférou Země tím víc, čím delší
dráhu atmosférou proletí. V malých výškách  nad  obzorem
(řekněme od 30 stupňů níž) se tento jev již  projevuje
v nezanedbatelné míře i pro vizuální pozorování. Vliv různě
velkého zeslabení světla srovnávacích hvězd a komety lze snížit
tím, že se budeme snažit používat srovnávací hvězdy ve stejné
výšce nad obzorem jako je kometa. Ale ani takových hvězd nemusí
být vždy dostatek. Nezbývá nám tedy nic jiného, než jasnosti
srovnávacích hvězd i komety o vliv extinkce opravit. Postupovat
lze následovně. Nejprve určíme výšku použitých srovnávacích
hvězd a komety nad obzorem (např. pomocí známé velikosti
zorného pole triedru).  Poté  si  vybereme  buď  některé
z použitých srovnávacích hvězd (pokud jsou vidět pouhým okem)
nebo jiné okem viditelné hvězdy nacházející se  v  podobné
výšce nad  obzorem jako použité srovnávací hvězdy a kometa.
Nejlepší je požít i hvězdu, která je výrazně víš a pokud možno
i níž než hvězdy srovnávací i kometa. I u těchto hvězd určíme
jejich výšku nad obzorem. V dalším kroku postupně srovnáváme
jasnost takto vybraných  hvězd s hvězdami nacházejícími se
v okolí nadhlavníku (stačí do 20 stupňů od něj; zde je extinkce
zanedbatelná) až pro všechny vybrané hvězdy určíme jasnost,
jakou by měly poblíž nadhlavníku. Další fáze se týká zpracování
a tudíž ji můžeme dělat doma.                 
  Nejprve si najdeme jasnosti všech použitých hvězd (nejlépe v
(nejlépe v katalogu HIPPARCOS nebo TYCHO) a určíme o kolik se
nám každá hvězda jevila slabší oproti údaji v katalogu. Až
tento údaj zjistíme u všech hvězd, vyneseme závislost zeslabení
světla hvězd na jejich výšce  nad obzorem. Po proložení
vynesených  bodů  křivkou  zjistíme  pomocí známých výšek
srovnávacích hvězd a komety vliv extinkce na jejich jasnost.
Tento "vliv" potom přičteme k jasnosti každé srovnávací hvězdy
uvedené v katalogu abychom zjistili, jak jasné se nám ve
skutečnosti srovnávací hvězdy jevily. A právě tyto jasnosti
použijeme pro určení jasnosti komety. Jasnost komety, kterou by
měla bez vlivu extinkce (tu potom dále uvádíme jako výslednou)
určíme odečtením vlivu extinkce na její jasnost. Tento postup
je vhodný použít několikrát v různých podmínkách (při  různě
"zaprášené" atmosféře). Tím získáme několik průběhů extinkce
v různých podmínkách. Později bude stačit již jen určit výšky
srovnávacích hvězd a komety nad obzorem a provést kompletní
postup jen pro řekněme 2-3 hvězdy a podle pro ně pozorováním
zjištěných hodnot extinkce najít vhodnou extinkční  křivku
(na které "sedí" nejlépe) a z ní určit vliv extinkce při tomto
pozorování. Pokud se vám zdá tento postup příliš pracný, budiž
vám povzbuzením to,  že získáte velice  spolehlivé údaje
o jasnosti komety v době, kdy jich nebude příliš. V nedávné
minulosti  se vedla  velká  celosvětová  diskuze  o této
problematice při pozorování komety Hyakutake. Výsledkem je
doporučení opravovat pozorování o vliv extinkce vždy, když
se vyskytnou vzájemné rozdíly vlivu extinkce větší než 0.2 mag.
K tomu v praxi dochází u okem viditelné komety ve výšce menší
než asi 30 stupňů nad obzorem Stále je ale dobré mít na paměti
to, že je nejvhodnější pokud možno použít srovnávací hvězdy
ve stejné výšce nad obzorem jako je kometa nebo alespoň některé
nad kometou a některé pod ní.                 
Zde naleznete praktický příklad zpracování získaných pozo-
rování, při kterém výrazně snížíme vliv atmosférické extinkce. Jedná se sice o pozorování proměnné hvězdy, nikoli komety, ale to je v tomto případě nepodstatné. Pro automatické zpracování získaných pozorování použijte tento program. Celková jasnost komy však zdaleka není vše, čím můžeme kometu charakterizovat. Odhadnutá jasnost navíc silně závisí na viditelném rozměru komy, který se může u krátkoohniskových a dlouhoohniskových dalekohledů značně lišit (záleží rovněž na použitém zvětšení a pozorovacích podmínkách. Proto se mohou lišit i odhady jasnosti: čím větší část komy pozorovatel vidí, tím by měla být určená celková jasnost vyšší. Nejčastěji používanou metodou pro odhad rozměru komy je porovnání její velikosti se vzdáleností dvojice hvězd v zorném poli. Vzdálenost použité dvojice hvězd buď změříte z mapy, nebo určíte ze souřadnic uvedených v katalogu. Jiným možným postupem je nechat hvězdu a kometu přecházet přes zorné pole okuláru, který je vybaven vláknovým křížem (jedno vlákno je orientováno severo-jižním směrem). Z doby průchodu okrajů komy v sekundách T pak vypočítáte její průměr v obloukových minutách pomocí vztahu průměr komy = 0,25 T cos delta , kde delta je deklinace komety. V případě, že má  kometa viditelný ohon, určuje se především jeho délka, kterou lze podobně jako rozměr komy měřit přímo porovnáním se známou vzdáleností dvojice hvězd, popř. pomocí známé velikosti zorného pole dalekohledu. Pro dlouhé ohony, je ale nutn‚ déku ohonu vypočítat s použitím vztahu cos d = sin D sin delta + cos D cos delta cos (alfa - A) , kde d je délka ohonu ve stupních, alfa rektascenze komety, delta deklinace komety, A rektascenze a D deklinace konce ohonu. Další údaj, kterým lze popsat vzhled komety je stupeň kondenzace komy. Nazývá se DC (z anglického degree of condensation) a pro jeho popis se používá desetidílná stupnice 0 až 9. Stupeň 0 znamená rovnoměrně jasnou komu bez jakékoli kondenzace a naopak stupeň 9 vyjadřuje hvězdný vzhled. Tyto stupně je možné ještě půlit. Asi namítnete, že je to stupnice subjektivní. Ano, je, ale zejména odhady zkušených pozorovatelů dávají velmi dobrý přehled o změnách vzhledu komy a ten se u některých značně mění. Jasnost komy, její průměr, stupeň kondenzace a délku ohonu je nutné určit stejným přístrojem. Svá  pozorování můžete poslat Společnosti pro meziplanetární hmotu: doc. Vladimír Znojil Elplova 22 628 00 Brno e-mail: znojil@med.muni.cz nebo nám na náš e-mail. Zde také získáte podrobnější informace o pozorování komet.

K. H.Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 25.10.1997
E-mail: xplsek01@stud.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz